maanantai 4. joulukuuta 2017

Valitus hallinto-oikeuteen ja uusien Tamyn edustajistovaalien vaatimus 4.12.2017 - Seppo Lehto Sinimusta Viheroikeisto vaalilista Tampere

Seppo Lehto 5.12.2017
Sähköposti: vapaussoturi@gmail.com
Osoitteella turvakielto

Hämeenlinnan hallinto-oikeus


VALITUS


Mitä päätöstä valitus koskee:


Ehdokkaan poissulkua kesken Tampereen Yliopiston Ylioppilaskunnan edustajistovaalien 6.11.2017, ja koko vaalien laillisuutta.


Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi:


Seppo Lehdon vaaleista poissulkemisen toteaminen laittomaksi ja pätemättömäksi, ja tämän seurauksena koko vaalituloksen toteaminen mitättömäksi. Uusien vaalien määrääminen järjestettäviksi välittömästi. Päätöstä pyydetään kiirehtimään ja toteutusta vaatimaan välittömänä, jotta Tampereen yliopistojen yhdistyminen vuonna 2018 voidaan toteuttaa laillisesti myös olemassa olevien ylioppilaskuntien toiminnan loppumisen ja uuden ylioppilaskunnan organisoinnin osalta.


Perusteet, joilla muutosta vaaditaan:


Seppo Lehto on osallistunut Tampereen Yliopiston Ylioppilaskunnan(TAMY) edustajistovaaleihin syksyllä 2017 osana Sinimusta Viheroikeisto -ehdokaslistaa. Seppo Lehto on käyttänyt vaalimateriaalissa tamperelaista Moro-tervehdystä, jossa nostetaan oikea käsi, ja sanotaan: “S’on moro”. Tätä tervehdystä on pyritty virheellisesti leimaamaan “natsitervehdykseksi”, ja väitettyä “natsitervehdystä” on käytetty verukkeena Seppo Lehdon poissulkemiseen vaaleista. Vaaleista poissulkeminen on tapahtunut ennakkoäänestyksen jälkeen, mutta ennen kahta virallista äänestyspäivää.

Vaaleista poissulkemisesta on jätetty oikaisupyyntö, jossa on vedottu hallintolain pykäliin 1, 6, 31 ja 49, joista ensisijaisena on pykälä 6, jonka mukaan: “Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden”. TAMY:n Keskusvaalilautakunta on päätöksessään vedonnut siihen, että vaalilaki ei koske ylioppilaskunnan vaaleja, vaikka vaalilakiin ei oikaisupyynnössä ole edes vedottu. Vaaleista poissulkemisen todettiin perustuvan vain TAMY:n omaan vaalijärjestykseen.

TAMY on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka jäseninä pakollisesti ja lakisääteisesti ovat kaikki Tampereen Yliopiston kandidaatin ja maisterin tutkintoon opiskelevat opiskelijat. Jäsenet joutuvat myös maksamaan pakollista yli 100 euron vuosittaista jäsenmaksua. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen. TAMY:n pakkojäsen voi vaikuttaa opiskelijoilta pakkojäsenmaksuina kerättyjen suurten rahamäärien käyttöön asettumalla ehdokkaaksi edustajistovaaleissa, ja vaikuttamalla edustajiston kautta. Opiskelijan poissulkeminen vaalista johtaa “verotus ilman edustusta” -tilanteeseen, joka historiassa on johtanut mm. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistukseen ja Yhdysvaltain vapaussotaan.

Ehdokkuuden eväämisen lisäksi on äänioikeus evätty niiltä äänestäjiltä, jotka ennakkoäänestyksessä äänestivät Seppo Lehtoa ennen hänen sulkemistaan vaaleista.

Äänestäjiä on myös johdettu harhaan pitämällä Seppo Lehto mukana virallisella ehdokaslistalla TAMY:n virallisella ilmoitustaululla äänestyksen loppuun asti.

Ehdokkaan sulkeminen vaaleista väitetyn poliittisen kannan perusteella rikkoo räikeästi hallintolain 6 § vaatimusta tasapuolisuudesta. Syrjintä väitetyn poliittisen kannan perusteella ei myöskään voi olla hallintolain 6 § mainitsema lain mukaan hyväksyttävä tarkoitus.

Päätöksessä on väitetty, että hallintojohtaja Petri Lintusen mukaan natsitervehdysten esittämiselle on nollatoleranssi myös yliopiston tiloissa. Yksittäisen yliopiston virkamiehen henkilökohtainen mielipide, jota ei ole hallinnossa dokumentoitu tilaa käyttäviä sitovaksi säännöksi, ei voi oikeusvaltiossa olla sitova velvoite, jonka rikkomisesta voitaisiin rangaista.

Oikeusvaltiossa ei yhdestä teosta voida antaa kahta eri rangaistusta. Tässä tapauksessa on Seppo Lehdolle annettu ensin kirjallinen varoitus, ehdollinen vaaleista poissulkeminen ja vaaleista poissulkeminen. Annettu ehdollinen poissulkeminen on myös rangaistusmuoto, jota ei vaalijärjestyksessä mainita.


Vaalijärjestyksen 38§ mukaan keskusvaalilautakunnalla on oikeus sulkea pois ehdokas vaalivilpin tai keskusvaalilautakunnan määräysten törkeän rikkomisen johdosta. Vaaliin osallistujille ei kuitenkaan oltu annettu mitään tilan ja tilaisuuden sääntöjä tai hyviä tapoja koskevia määräyksiä sisältävää dokumenttia, vaan kyseisistä aiheista ohjeistettiin TAMY:n 1.6.2017 antamassa dokumentissa: “Ohjeita ja rajoituksia vaalimainonnalle vuoden 2017 edustajistovaaleissa”. Näin ollen määräysten rikkominen ei annetun dokumentin osalta ole edes mahdollista, sillä se ei sisällä lainkaan määräyksiä. Valittaja ei ylipäätään ole TAMY:n tai sen keskusvaalilautakunnan määräysvallan alainen.

Tamy:n mielipide epäsopivista käsitervehdyksistä on liian tulkinnanvarainen sellaisen päätöksen tekemiseen, että laillinen ehdokas voitaisiin sulkea pois julkisoikeudellisen yhteisön vaaleista. Keskusvaalilautakunnan päätöksen tulee perustua yleisesti hyväksyttäviin perusteluihin, kuten yliopistolaissa mainitut kurinpitotoimet tai muiden viranomaisten antamat rangaistukset, jotka voidaan suoraan liittää ehdokkaan vaalityöhön.

Huomioitava on, että usea Tamyn edustaja oli samaan aikaan itse samoissa edarivaaleissa ehdokkaana ja toiminnallaan poistivat näin kanssakilpailijan jääveinä ja esteellisinä “pelin politiikkalla” kaksinaismoralistisesti. Voiko omassa asiassaan toimia syyttäjänä ja tuomarina uskottavasti kuten tamyn edustajat Seppo Lehdon vaaleista poissulkemisen kohdalla? Verratkaa vallan kolmijako-oppiin. Lähde:  Montesquieun pääteoksessa Lakien henki

Seppo Lehdon tervehtimistaustassa on syytä muistaa hänen 7 vuoden kirkollinen taustansa Kurun seurakunnan vakituuraajana suntion ja haudankaivajan sijaisena 1980-luvulla. Herran Siunaus tehdään samaan tapaan kasteessa, ehtoolliselle kutsuttaessa ja vainajaa siunattaessa, joten on käsittämätöntä ja erittäin tarkoituhakuista Herran siunauksen ja moron näkeminen muuksi väittäjien oman veripunaisen “punalippu liehu”-taustan takia.

On kummeksuttavaa, ettei nämä tamyedustajat ole vielä tunkeutuneet kirkollisiin tilaisuuksiin huutelemaan kesken kasteen, ehtoolliskutsun tai vainajan siunaamisen: “Saatanan natsi!” papille huutaen uskonrauhaa häiriten.

Seppo Lehto on julkisesti ilmoittanut, että hän ei ole natsi tai kansallissosialisti, eikä ole koskaan ollut natsi- tai muun totalitaristiluonteisen sosialistipuolueen jäsen, ei edes sosiaalidemokraattien jäsen. Tunnettuahan on että sosiaalidemokraatit aloittivat sisällissodan 1918 hävittyään äänestyksen Suomen itsenäisyydestä ja Italian sosiaalidemokraatit muuttivat nimensä fasisteiksi. Seppo Lehdolla ei ole vastaavaa taustaa.

TAMY:n toimissa Seppo Lehdon demokraattisia toimintavapauksia vastaan on pikemminkin nähtävissä noitavainojen tyyppinen McCarthismi-ilmiö (kommunistien vainot, todellisuudesta ja tosiasioista piittaamatta mielivaltaisesti eri hallinnon, näyttelijöiden kommunisteiksi leimaus ja erottamiset töistään  To), jossa omaa kilpeä yritetään kiillottaa muka “natsismin” vastustamisella. Taustalla on myös TAMY:n olemassa oleva äärivasemmistolainen ja kulttuurimarxistinen poliittinen dominanssi, jossa länsimaisia demokraattisia arvoja ja ihmisoikeuksia edustava vaihtoehtoehdokas pyritään vaimentamaan, jotta TAMY:n äärivasemmistolaiset väärinkäytökset eivät paljastuisi edustajistosta sisältäpäin.

TAMY:n harjoittamassa poliittisessa vainossa on myös piirteitä kolonialistisesta paikalliskulttuurien tukahduttamisesta eli tässä tapauksessa tampereen alkuperäisväestön käyttämän tervehdyksen demonisointi muka “natsitervehdykseksi”, mikä on nykymaailmassa tuomittavaa kulttuuristista appropriaatiota, jossa alkuperäisväestön tavat valjastetaan omien pyrkimysten keppihevosiksi. Toisaalta tamyn yliedustettu poliittinen punavihreä (lue:kommunisti) värikartta omaa neuvostokommunismin stalinismin ja putinismin piirteitä, jota nähtiin Suomessakin 80-luvulla kun Matti Vanhanen kuittasi suomalais-ugrilaisten kansojen orjuuttamisen ja kansanmurhan Komin Neuvostotasavallassa tehdyllä kielitutkimuksella ja Tallinnassa miehittä-kansanmurhaajan sallimilla laulufestivaaleilla, samassa artikkelissa vastustaen Viron itsenäisyyspyrkimyksiä(Suomenmaa 30.7.1985 Baltic Star-artikkeli).

Tässä tulee mieleen sananlasku: Kauneus on katsojan silmässä, tässä tapauksessa on harhaisesti haluttu nähdä vain mitä itse halutaan, välittämättä todellisuudesta kirkollisessa niin luterilaisessa, kuin paavinkin tervehdyksinä. Mm. Tampereen Tullintorin luona on yli 20 v vanha kuntokeskus samalla tervehdyksellä, eikä ole vielä missään väitetty sitä natsikeskukseksi “Steelbody”.http://www.steelbody.fi/ sivuston vasemmassa yläpalkissa.

Myös kaikki oikaisuvaatimuksessa(LIITE 5), sekä liitteissä 2 ja 3 esitetyt seikat ja todisteet on otettava huomioon hallinto-oikeuden päätöksessä.


Valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot:

Seppo Lehto
Tampere
Sähköposti: vapaussoturi@gmail.com
Osoiteella turvakielto

LIITTEET:
Liite 1 TAMY:n Keskusvaalilautakunna selvityspyyntö 24.10.2017.
Liite 2 Seppo Lehdon vastaus selvityspyyntöön 24.10.2017.
Liite 3 Ehdokaslistan vastaus selvityspyyntöön 31.10.2017.
Liite 4 TAMY:n Keskusvaalilautakunnan päätös 6.11.2017.
Liite 5 Oikaisuvaatimus TAMY:n Keskusvaalilautakunnan päätökseen
14.11.2017.
Liite 6 Keskusvaalilautakunnan vastaus oikaisuvaatimukseen
21.11.2017.

LIITE 1.

Selvityspyyntö
Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 24.10.2017 päättänyt pyytää teiltä kirjallista selvitystä vaalimainonnan sääntöjen rikkomisesta ennen asian ratkaisemista.

Keskusvaalilautakunta on antanut 31.5.2017 seuraavat ohjeet vaalimainonnalle:
  • Vaalimarkkinoinnissa tulee ottaa huomioon tilan ja tilaisuuden säännöt sekä hyvät käytöstavat.
  • Keskusvaalilautakunta varaa jokaiselle vaaliliitolle virallisen ilmoitustaulun vaalimainoksille. Näiden lisäksi vaalimainoksia levittäessä tulee ottaa huomioon tilan säännöt.
  • Vaalimainonnan yhteydessä ei saa tarjota mahdollisuutta äänestämiseen.
  • Äänestäjän valinnanvapaus tulee varmistaa kaikissa tilanteissa.
  • Yliopiston sähköpostin käyttösääntöjen mukaisesti ehdokkaiden, vaaliliittojen tai -renkaiden vaalimainoksia tai vaalitapahtumien mainoksia ei saa lähettää sähköpostilistoille.    
  • Vaaleihin liittyvistä tapahtumista saa ilmoittaa Tamyn Tapahtuu-tiedotteessa ja Tamyn tapahtumakalenterissa.
Keskusvaalilautakunnan tietoon on saatettu, että olette mainostaneet ehdokkuuttanne ensimmäisenä mainitun säännön vastaisesti julkaistuanne liitteenä olevan kuvan.
Keskusvaalilautakunta pyytää teiltä kirjallista selvitystä edellä mainitusta vaalimainonnan rikkomisesta 1.11.2017 klo 12 mennessä joko postitse osoitteeseen Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere tai sähköpostitse osoitteeseen tamy@tamy.fi. Asianosainen on vastuussa siitä, että selvitys saapuu ajoissa. Keskusvaalilautakunta myös vaatii kyseessä olevan kuvan poistamista. Mahdollisista rangaistusmuodoista päätetään vaalijärjestyksen 38§ mukaan.

Vaalijärjestyksen 38§ mukaan:
Keskusvaalilautakunta  määrää  rangaistukset  äänestäjille,  ehdokkaille,  vaaliliitoille  ja  vaalirenkaille sääntöjen  sekä  keskusvaalilautakunnan  antamien  määräysten  rikkomisesta  asianosaisia  kuultuaan.
Käytettävien   rangaistuskeinojen   suuntaviivat   on   määritettävä   samalla   kun keskusvaalilautakunta vahvistaa ohjeet ja rajoitukset vaalimainonnalle.
Keskusvaalilautakunnalla   on   oikeus   sulkea   pois   ehdokas   vaalivilpin   tai   keskusvaalilautakunnan määräysten törkeän rikkomisen johdosta.
Keskusvaalilautakunnan käytössä olevat rangaistusmuodot ovat seuraavat:
1. kirjallinen varoitus
2. ehdokkaan, vaaliliiton tai renkaan vaalimainontaa koskevat rajoitukset
3. vaaleista poissulkeminen
Lisätietoja:
Sanni Pietilä,
Keskusvaalilautakunnan sihteeri
paasihteeri@tamy.fi

LIITE 2.

Seppo Lehdon vastine, lehdistötiedote ja kantelu Eduskunnan Oikeusasiamiehelle
Lähettäjä Seppo Lehto
http://sinimusta-viheroikeisto.blogspot.fi
Tampere
E-mail: vapaussoturi@gmail.com

Lehdistötiedote 24.10.2017 ja tutkintapyyntö eoa-kansliaan Tamyn edustajan mahdollisesta rikollisesta vaikuttamisyrityksestä yliopistovaaleissa vaalimainontaa mielivaltaisella rajoittamispyrkimyksellä estäen

Te olette nyt rikkomassa yhdenvertaisuutta demokraattisessa Suomessa ja pyritte toimimaan kansandemokraattisen Saksan vaalilakien mukaan. Suomessa noudatetaan Suomen lakia.

Suomessa ei Tamy voi toimia vaalilakeja rikkoen mielivaltaisilla tulkinnoilla, jotka kumpuavat punaisesta kommunismi- ja kansandemokraattisesta valheesta.

Tervehtimiseni on sallittu ko tapaan jo 1992 alkaen kunta- ja eduskuntavaaleissa, ilman moitteen sijaa oikeusministeriö, eikä keskusvaalilautakunnat ole asiaan puuttuneet.

Suomen laissa ei kielletä tervehtimistä Seppo Lehdolta poissulkien sitä mikä muille, jopa eduskunnassa päätöksiä tekeville kansanedustajillekin on sallittu. Ei Trumpia tmv usa:n presidenttiehdokaita kukaan lehtineekeri lähtenyt vaalien aikaan väittämään käsi ylhäällä tervehdysten takia vaalilakien rikkomisesta.

Vaadin oikeusviranomaisilta huomautusta Tamylle vaalirauhan rikkomisesta tmv, mikäli tämä vaalirauhan häirintä jatkuu muunakin kuin vaaliesitteidemme repimisinä yliopiston vaalijulisteille tarkoitetuilta paikoilta.

Suosittelen perehtymään Suomen lakiin perusoikeuksien suojasta ja yhdenvertaisuudesta (Entinen hallitusmuoto 5 § )

Emme ole nyt DDR Merkelin Saksassa, Suomessa ei ole yhtä vainoharhaista lainsäädäntöä missä tervehtiviltä suklaajoulupukiltakin katkottu kädet.


Mitä vikaa vaalikuvassani? Tarkenna ihmeessä, niin että se täyttää Suomen lainsäädännön kaikki muotoseikat.

Vastaavia kuvia on mm rkp:n edustajasta syksyltä 2013, jyrki kataisesta, jutta urpilaisesta, timo soinista, martti ahtisaaresta, benjamin netanjahu knesset kuva alla liitteenä, jne.

Minähän olen kulttuurinrikastaja Huk ja jatkan opintojani kultuuriani rikastaen.

Huomautettakoon, että olen vaaleissa ja vaalikuvissani poseerannut vastaavasti jo vuodesta 1992 nettimarkkinoinnissani ymv vastaavissa tilanteissa, eikä asiasta ole ollut mitään virallista moittimista poliisin, syyttäjän, eikä oikeusjärjestelmän taholta, sillä Suomessa saa tervehtiä vapaasti ystävällisesti, eikä räjähteitä väkijoukkoon heitellen kuten anarkistikomut 21.10.2017 sananvapausmielenosoituksessa Tampereella tapaan.


Paavi, joulupukki, USA:n presidenttiehdokkaat viime vaaleissa Obama etc ja sen jälkeenkin Trump on tv- ja lehtikuvissa kuten kiinalaiset poliitikotkin tervehtineet samaan tapaan, joten ei kai minun tervehtimisessäni voi olla mitään vikaa, muutenhan kyse on poliittisesta syrjinnästä?

Muistutettakoon historioitsijan näkökulmasta että samoin hakaristi sisältyy mm presidentinlippuun, sankarivainajien hautakiviin, valtiollisiin korkeimpiin arvomerkkeihin.

Alla kuvia, kuvat nimetty. Paradoksaalisesti tunnettu Enbuske tv-juontojensa alussa tervehtinyt vastaavasti useasti, enkä ota tähän Kummeliparodiota mukaan lain.

Tamyvaaliehdokas Seppo Lehto
Sinimusta Viheroikeisto ehdokas
http://sinimusta-viheroikeisto.blogspot.fi
LIITE 3.

Sinimusta Viheroikeisto -ehdokasryhmä                                         31.10.2017
Tampereen Yliopiston Ylioppilaskunnan Keskusvaalilautakunta
SELVITYS

Viitaten 24. lokakuuta 2017 lähettämäänne selvityspyyntöön, vastaamme seuraavaa.

Seppo Lehdon kuvassaan esittämä tervehdys on perinteinen tamperelainen ns. moro-tervehdys, jossa tervehtijä nostaa oikean kätensä, ja sanoo: ”s’on moro”. Kyseinen tervehdys ei Tampereella loukkaa hyviä tapoja, vaan päinvastoin osoittaa kohteliaisuutta kanssaihmistä kohtaan. Kyseisen tervehdyksen kaappaaminen poliittisen ajojahdin välineeksi epäinhimillistävänä ja demonisoivana symbolina on pahimmanlaatuista kulttuurista appropriaatiota, jollaista on kautta historian käytetty alkupäiskansojen vainoissa ja kansanmurhassa. Tuomitsemme jyrkästi moisen leimaamisen ja demonisoivan projektion Tampereen alkuperäisväestöä ja sen tapoja vastaan.

Ottaen huomioon, että edellisissä vaaleissa oli ehdolla ryhmä, joka vaalivideossaan esitti mm. huumeiden käyttöä, sidottujen ja huputettujen vankien teloittamista ja kurkun leikkaamista, tulitusta liikkuvasta autosta ja yliopistomme Linna-rakennuksen tuhoamisen räjähteillä ilman, että keskusvaalilautakunta olisi puuttunut kyseiseen ryhmittymän kampanjointiin hyviä käytöstapoja rikkovana, ja puuttui näissä vaaleissa yksinkertaiseen tervehdykseen, joudumme jatkamaan kampanjointiamme sen olettamuksen pohjalta, että keskusvaalilautakunta väärinkäyttää valtaansa toteuttaakseen poliittisesti värittynyttä äärivasemmistolaista vainoa ehdokasryhmämme liberaaleja yksilönvapautta korostavia ja aidosti ympäristöasioihin kantaan ottavaa ideologiaa vastaan.

Koska on oletettavissa, että keskusvaalilautakunta harjoittaa näissä vaaleissa poliittiseen mielipiteeseen perustuvaa laitonta syrjintää, joudumme vetämään pois ilmoittamamme tekniset avustajat vaalien toimittamisesta, jotta he eivät joutuisi tahtomattaan osallisiksi ja avunantajiksi keskusvaalilautakunnan mahdollisesti harjoittamaan rikolliseen syrjintään.

Tuomme myös keskusvaalilautakunnan tietoon hyvien tapojen vastaisena kampanjointina Sitoutumattomien Yhtyeiskuntatieteilijöiden Päätalon mainospaikalla olevan suoraan ehdokkaaseemme kohdistuvat hyvien tapojen vastaisen kampanjoinnin, jota äärivasemmistolaiset järjestelmällisesti samoin sanoin kohdistavat ehdokkaaseemme myös verbaalisesti. Kuva on liitetiedostona. Vaalijulisteemme on myös tätä kirjoittaessa tuhottu yhteensä 19 kertaa, ja kerran vaalijulisteemme oli Pinnissä korvattu äärivasemmiston sananvapaudenvastaista mielenosoitusta mainostavalla julisteella, mikä on osoitus laajemmasta syrjivästä ilmapiiristä yliopistollamme.

Olli Heikkilä
Seppo Lehto

LIITE 4.

Keskusvaalilautakunnan päätös 6.11.2017:

Keskusvaalilautakunta päätti sulkea Seppo Lehdon pois Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleista 2017. Vaalijärjestyksen 38§ mukaan keskusvaalilautakunnalla on oikeus sulkea pois ehdokas vaalivilpin tai keskusvaalilautakunnan määräysten törkeän rikkomisen johdosta.
Keskusvaalilautakunta esittää perusteluinaan seuraavaa:
Asianosaiselle on tuotu tietoon 24.10.2017, että hänen vaalimainontaansa pidetään keskusvaalilautakunnan vahvistamien vaalimainonnan sääntöjen vastaisena hänen julkaistuaan itsestään kuvan tekemässä natsitervehdystä Tampereen yliopiston tiloissa. Kuvatekstissä kuva linkitettiin edustajistovaaliehdokkuuteen. Asianosaiselta pyydettiin asiasta selvitystä 1.11.2017 klo 12 mennessä.
Kokouksessaan 1.11.2017 keskusvaalilautakunta päätti asianosaista kuultuaan antaa kirjallisen varoituksen Seppo Lehdolle keskusvaalilautakunnan vahvistamien vaalimainonnan sääntöjen rikkomisesta (vaalijärjestys 38§).

Keskusvaalilautakunta piti perusteluissaan epäuskottavana selitystä, jonka mukaan Seppo Lehdon vaalimainonnassa käyttämä tervehdys ei olisi natsitervehdys vaan tamperelainen moro-tervehdys. Lehto on julkaissut kuvan Rajat kiinni Tampere–blogissa, jossa samassa blogitekstissä on useita kuvia Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen edustajista. Kuvatekstit kuten ”Seppo Lehto ja Terhi Kiemunki osallistuivat Pohjoismaisen Vastarinnan Sananvapausmielenosoitukseen tyytyväisinä: Kansakunnan herääminen on alkanut” antavat ymmärtää, että Lehto kannattaa Pohjoismaisen vastarintaliikkeen aatepohjaa. Pohjoismainen vastarintaliike kertoo omilla sivuillaan, että se tunnustaa kansallissosialistisen maailmankatsomuksen (vastarinta.com/vastarintaliike). Myös Lehdon vaaliliiton nimi (Sinimusta Viheroikeisto) ja hänen vaaliliittonsa virallisilla blogisivuilla viitattu AKS:n ja IKL:n perinne luovat tulkintakontekstin, jossa tervehdystä on perusteltua pitää natsitervehdyksenä.
Lehdon esittämät natsitervehdykset on todettu olevan hyvien käytöstapojen vastaisia myös Suomen eduskunnassa, jonne Lehto on saanut porttikiellon tervehdyksen esittämisen johdosta.
Tampereen yliopiston hallintojohtaja Petri Lintusen mukaan natsitervehdysten esittämiselle on nollatoleranssi myös yliopiston tiloissa.
Keskusvaalilautakunta myös päätti 1.11.2017, että mikäli Tampereen yliopiston tiloissa tai muualla otettuja edustajistovaalien markkinoinnin yhteydessä käytettyjä natsitervehdyskuvia ei ole poistettu sunnuntaihin 5.11.2017 klo 23:59 mennessä markkinointiin käytetyistä kanavista, keskusvaalilautakunta päättää Seppo Lehdon vaaleista poissulkemisesta kokouksessaan 6.11.2017. Lisäksi keskusvaalilautakunta edellytti, että edustajistovaaleihin liittyvässä mainonnassa ei jatkossa käytetä kansallissosialistista symboliikkaa vaaleista poissulkemisen uhalla.

Lehto ei ole pyynnöstä huolimatta poistanut vaalimainonnan vastaisia kuvia ja on julkaissut niitä itsestään lisää myös Tampereen yliopiston tiloissa vaalimainonnan sääntöjen ja keskusvaalilautakunnan pyynnön (24.10.2017) ja kirjallisen varoituksen (1.11.2017) vastaisesti. Ks. esim. https://twitter.com/SeppoLehto, http://rajat-kiinni-tampere.blogspot.fi/ (21.10.2017), http://sinimusta-viheroikeisto.blogspot.fi/ (29.9.2017, 18.10.2017) http://sinimustaviheroikeisto.blogspot.fi/ (24.10.2017, 31.10.2017) http://mita-vittua-kysymys.blogspot.fi/ (1.11.2017). Keskusvaalilautakunta pitää Lehdon vaalimainonnan sääntöjen rikkomista toistuvana ja tahallisena sekä kirjallisen varoituksen laiminlyöntiä törkeänä.

Päätöksestä valittaminen
Keskusvaalilautakunnan päätöksestä saa valittaa kuten ylioppilaskunnan pääsäännön 40§ säädetään.   
40 § Ylioppilaskunnan hallintoasiaa koskevaan päätökseen saa yliopistolain (558/2009) mukaan vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisua saa vaatia se asianosainen, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan viralliselle ilmoitustaululle tai kun asianosaista on tarvittaessa tiedotettu päätöksestä henkilökohtaisesti.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista sille toimielimelle, joka on päätöksen tehnyt. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Ylioppilaskunnan jäsenellä on myös oikeus hakea muutosta ylioppilaskunnan toimielimien päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, säännöistä taikka muista ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai että päätös on muutoin lain tai ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen. Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asiain valmistelua tai toimeenpanoa, ei kuitenkaan saa valittaa. Valitus on tehtävä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.


Lisätietoja:
Keskusvaalilautakunnan sihteeri
paasihteeri@tamy.fi

LIITE 5.

Seppo Lehto 14.11.2017Tampereen Yliopiston Ylioppilaskunnan KeskusvaalilautakuntaOIKAISUVAATIMUS


Keskusvaalilautakunnan päätöstä ehdokkaana toimineen Seppo Lehdon poissulkemista edustajistovaaleista vaaditaan mitätöitäväksi, sekä käytyjen vaalien tulosta vaaditaan mitätöitäväksi ja uusia vaaleja järjestettäväksi. Asiaa vaaditaan käsiteltäväksi kiireellisenä. Mikäli TAMY ei tee itseoikaisua, viedään asia hallinto-oikeuteen. Perustelut ovat seuraavat:
Somemarkkinointi on maan tapa, sitä ei voi rajoittaa mikään tamyn keskusvaalilautakunta.

Tamyn vaaliohjeet ovat ovat hyvin laveat - "hyvät käytöstavat" on epämääräinen ja mielivaltaisesti tulkittavissa, kuten nyt on tehty hyvin bolsevistiseen politbyroo tapaan, ei suomalaiseen vaalijärjestelmään kuuluvin tulkinnoin. Bellamytervehdys eli roomalainen tervehdys ei Suomessa loukkaa kenenkään ihmisarvoa, kirkollisena tervehdyksenä paavilla, sekä luterilaisellakin kirkolla kasteessa ja ripillekutsussa “Herran siunauksena”, eikä tässäkään tapauksessa tamperelaisena moro-tervehdyksenä.  Sinimusta Viheroikeistoon kohdistuva Tamyn vaaliehdokkaan hylkäys huomiotava tätä stalinistis-putinistista taustaa varten.

Suomessa ei myöskään tunneta ennakkosensuuria, joten keskusvaalilautakunnan toiminta on ennennäkemätöntä puuttumista sananvapauteen
Tamy:n mielipide epäsopivista käsitervehdyksistä on liian tulkinnanvarainen sellaisen päätöksen tekemiseen, että laillinen ehdokas voitaisiin sulkea pois julkisoikeudellisen yhteisön vaaleista. Keskusvaalilautakunnan päätöksen tulee perustua yleisesti hyväksyttäviin perusteluihin, kuten yliopistolaissa mainitut kurinpitotoimet tai muiden viranomaisten antamat rangaistukset, jotka voidaan suoraan liittää ehdokkaan vaalityöhön.
Eduskunnan punalahtarien perintöä vaaliva Eero Heinäluoman antamaa porttikieltoa ei voida soveltaa edustajistovaalien vaalikampanjointiin, sillä kyseinen porttikielto ei estä asettumasta kansanedustajaehdokkaaksi ja edelleen toimimasta kansanedustajana eduskunnassa.
Hyvien tapojen vastaisuus ei ole peruste tuomita henkilöä yksinomaan ideologian perusteella, sillä jokaisella on mielipiteenvapauden nojalla oikeus määritellä oma suhtautumisensa kuhunkin uskonnolliseen, poliittiseen tai muuhun vastaavaan ideologiaan

Yliopisto on julkinen paikka. Yliopistolla saat ottaa itsestäsi kuvia eikä käden pitäminen heiluminen tietyssä asennossa tai kuvien videoiden ottaminen ole kiellettyä, vaan ilmaisuvapaus kuuluu perusoikeuksiin, eikä sitä voida rajoittaa niin että mikä on muille sallittua on Seppo Lehdolta kiellettyä.

Julkisuudessa on asiaa pohdittu oheiseen tapaan:
Ei tarvitse olla edes juristi, että voi todeta keskusvaalilautakunnan päätöksen olevan perusteeton, sillä yliopiston tiloissa tehdyt tervehdykset eivät riko olemassa olevia sääntöjä - ei vaikka kyseessä olisi ns. natsitervehdys; kyseisestä asiasta ei ole säädöstä eikä oikeudellista ennakkopäätöstä. Hyvät käytöstavat taas ovat täysin subjektiivinen käsite, eikä sellaiseen viittaamisella ole mitään tekemistä julkisissa sekä yliopistolain alaisissa vaaleissa. Keskusvaalilautakunnan päätös sulkea Lehto pois vaaleista perustuu mielipiteeseen eikä täsmällisesti osoitettuun riittävän vakavaan rikkeeseen.
Ei tarvitse olla Nostradamus, jos ennustaa, ettei hallinto-oikeuden mukaan Tamy:n keskusvaalilautakunnan päätös sulkea Seppo Lehto pois edustajistovaaleista ole ylioppilaskunnassa sovelletun hallintolain (434/2003) mukainen. Edustajistovaalien tulos mitätöidään ja uusintavaalit määrätään järjestettäväksi.

Kiistetään väitteet "törkeästi rikkonut" vaalilautakunnan määräyksiä on vastattu Tamylle määräaikaan mennessä, oikeutta pitää omia blogeja ja sometilejä ei voida evätä P-Korea ja sovjet tapaan mielivaltaisin tarkoitushakuisin tulkinnoin.

Liitteenä valokuvanäytteet eri maiden valtiojohtajista vastaavissa tervehdyksissä jätettiin vastineessa Donald Trumpista alkaen.’

Mikä siinä roomalaisessa morotervehdyksessä on asiatonta? Onko olemassa oikeuden ennakkotapauksia, joissa yliopiston tiloissa tehdyistä roomalaisista tervehdyksistä on seurannut rangaistus? Mikä erottaa keskusvaalilautakunnan toiminnan täydestä mielivaltaisuudesta? Entä mitä tapahtuu yleisesti koko äänestysprosessille ja sen vapaiden vaalien luotettavuudelle?
Miten tämä eroaa Putinin toisinajattelijoiden jahdista Venäjän vaaleissa? Navalnyi etc.

6. Edustajistovaaleissa oli käyty jo ennakkoäänestys eli vaalien tarkoituksen kannalta ulossulkeminen on ankara ja kohtuuton päätös. Tamyn vaalisäännöissähän oli myös yhtenä vaihtoehtona "vaalimainonnan rajoittaminen": miksi he eivät tehneet lievempää ratkaisua, kun kerran ongelma oli nimenomaan mainostaminen?

Vaalijärjestyksen 38§ mukaan keskusvaalilautakunnalla on oikeus sulkea pois ehdokas vaalivilpin tai keskusvaalilautakunnan määräysten törkeän rikkomisen johdosta. Vaaliin osallistujille ei kuitenkaan oltu annettu mitään tilan ja tilaisuuden sääntöjä tai hyviä tapoja koskevia määräyksiä sisältävää dokumenttia, vaan kyseisistä aiheista ohjeistettiin TAMY:n 1.6.2017 antamassa dokumentissa: “Ohjeita ja rajoituksia vaalimainonnalle vuoden 2017 edustajistovaaleissa”. Näin ollen määräysten rikkominen ei annetun dokumentin osalta ole edes mahdollista, sillä se ei sisällä lainkaan määräyksiä. Valittaja ei ylipäätään ole TAMY:n tai sen keskusvaalilautakunnan määräysvallan alainen.

Päätöksessä on väitetty, että hallintojohtaja Petri Lintusen mukaan natsitervehdysten esittämiselle on nollatoleranssi myös yliopiston tiloissa. Yksittäisen yliopiston virkamiehen henkilökohtainen mielipide, jota ei ole hallinnossa dokumentoitu tilaa käyttäviä sitovaksi säännöksi, ei voi oikeusvaltiossa olla sitova velvoite, jonka rikkomisesta voitaisiin rangaista.

Oikeusvaltiossa ei yhdestä teosta voida antaa kahta eri rangaistusta. Tässä tapauksessa on Seppo Lehdolle annettu ensin kirjallinen varoitus, ehdollinen vaaleista poissulkeminen ja vaaleista poissulkeminen. Annettu ehdollinen poissulkeminen on myös rangaistusmuoto, jota ei vaalijärjestyksessä mainita.

Äänestäjiä harhautettiin käydyssä vaalissa virheellisellä ehdokaslistalla. Seppo Lehdon nimi ehdokasnumeroineen oli mukana virallisella ehdokaslistalla TAMY:n virallisella ilmoitustaululla äänestyksen loppuun asti, vaikka hänet oli julkisuuteen annettujen tietojen mukaan suljettu pois vaalista. Aiheutetulla hämmennyksellä vaikutettiin äänestyspäätöksiin.

Hallintolain 6 § velvoittaa tasapuolisuuteen ja toimivallan käyttämiseen yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Syrjintä väitetyn ideologisen kannan perusteella rikkoo tasapuolisuuttaa, eikä syrjintä ideologisen kannan perusteella ole hyväksyttävää. 6 § velvoittaa myös puolueettomuuteen, sillä keskusvaalilautakunnan päätöksessä nimenomaisesti pyritään sulkemaan tietyn ideologian edustaja pois vaalista.

Julkisuudessa on käsitelty esim. Tapausta, jossa Oikeusministeriö valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestäjänä puuttuu myös vaaliteemojen sisältöön, joka menetelmänä kuuluu pikemminkin Orwellilaisiin dystopioihin ja totalitaristisiin järjestelmiin.
Ajan suunta näyttää olevan kohti orwellismia ja ennakkosensuuria, mikä ei voi olla hyväksyttävää:
Viite: https://www.suomenuutiset.fi/oikeusministerio-oli-mukana-rakentamassa-jarjestelmaa-jolla-kytattiin-vaaliehdokkaiden-jokaista-someviestia/


Korostetaan:

Hallintolaki 6.6.2003/434

1 §
Lain tarkoitus
Tämän lain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa.

6 §
Hallinnon oikeusperiaatteet
Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden

31 §
Selvittämisvelvollisuus
Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.

49 g §
“Oikaisuvaatimuksen ratkaiseminen ja virheen korjaaminen
Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin. “
Perustuslaki: Sananvapaus on jokaisen perusoikeus. Sen mukaan jokaisella on oikeus muun muassa julkistaa tietoja, mielipiteitä ja viestejä kenenkään ennakolta estämättä.

Julkisuudessa Tamyn toiminta on herättänyt huomiota vapaita vaaleja koskevien syrjivien tulkintojena takia.

Esim oheiseen tapaan: “Tamy tulee failaan tän jollakin typerällä vihervassariragellansa. Sepin pitää ehdottomasta painottaa, että päätös on perustunut keskusvaalilautakunnan subjektiiviseen mielipiteeseen, eikä yleisesti hyväksyttyyn rikkeeseen, josta voi seurata vaaleista poissulkeminen. Roomalainen tervehdys tmv:t (erityisesti ilman sieg heil -kiljuntaa) on suomalaisessa yliopistossa täysin sallittua sekä mielipiteenvapauden suojaamaa toimintaa.”

Ylilauta.org:lla on otettu kantaa oheiseen tapaan: https://ylilauta.org/satunnainen/73370016#no73728620

“Tamy:n päätöksellä saisi pyyhkiä persettä, kun ovat puuttuneet lain takaamaan oikeuteen olla ehdolla vaaleissa. Lisäksi, kun ottaa huomioon hallinto-oikeuden päätöksiin kuluva aika sekä keskusvaalilautakunnan mahdollisuus valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, tilanne on Sepin kannalta kohtuuton. Tiedä sitten onko hallinto-oikeudelta mahdollista anoa nopeutettua käsittelyä, kun valittu edustajisto istuu vain vuoden.”

Tamyn tarkoishakuisuus bolsevisminäkemyksineen näkyy oheisella
https://ylilauta.org/satunnainen/73370016#no73728620

“Jännää miten tavallinen tervehdys voidaan tulkita sellaiseksi, että henkilö suljetaan julkisoikeudellisen yhteisön vaaleista. Tamy:lla on varmaan jokin hyvä perustelu valmiina, kun hallinto-oikeus sitä pyytää.”


-------------------------------------------------------------------------

Liitteet; perusoikeuksia ja ihmisten vapaita vaaleja loukkaava dokumentiti liitteenä alla:


LIITE 1. Keskusvaalilautakunnan päätös 6.11.2017 ja alimpana 1.11.2017 lähetetty:
----------------------------------------------------------

Keskusvaalilautakunnan päätös 6.11.2017:

Keskusvaalilautakunta päätti sulkea Seppo Lehdon pois Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleista 2017. Vaalijärjestyksen 38§ mukaan keskusvaalilautakunnalla on oikeus sulkea pois ehdokas vaalivilpin tai keskusvaalilautakunnan määräysten törkeän rikkomisen johdosta.
Keskusvaalilautakunta esittää perusteluinaan seuraavaa:
Asianosaiselle on tuotu tietoon 24.10.2017, että hänen vaalimainontaansa pidetään keskusvaalilautakunnan vahvistamien vaalimainonnan sääntöjen vastaisena hänen julkaistuaan itsestään kuvan tekemässä natsitervehdystä Tampereen yliopiston tiloissa. Kuvatekstissä kuva linkitettiin edustajistovaaliehdokkuuteen. Asianosaiselta pyydettiin asiasta selvitystä 1.11.2017 klo 12 mennessä.
Kokouksessaan 1.11.2017 keskusvaalilautakunta päätti asianosaista kuultuaan antaa kirjallisen varoituksen Seppo Lehdolle keskusvaalilautakunnan vahvistamien vaalimainonnan sääntöjen rikkomisesta (vaalijärjestys 38§).

Keskusvaalilautakunta piti perusteluissaan epäuskottavana selitystä, jonka mukaan Seppo Lehdon vaalimainonnassa käyttämä tervehdys ei olisi natsitervehdys vaan tamperelainen moro-tervehdys. Lehto on julkaissut kuvan Rajat kiinni Tampere–blogissa, jossa samassa blogitekstissä on useita kuvia Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen edustajista. Kuvatekstit kuten ”Seppo Lehto ja Terhi Kiemunki osallistuivat Pohjoismaisen Vastarinnan Sananvapausmielenosoitukseen tyytyväisinä: Kansakunnan herääminen on alkanut” antavat ymmärtää, että Lehto kannattaa Pohjoismaisen vastarintaliikkeen aatepohjaa. Pohjoismainen vastarintaliike kertoo omilla sivuillaan, että se tunnustaa kansallissosialistisen maailmankatsomuksen (vastarinta.com/vastarintaliike). Myös Lehdon vaaliliiton nimi (Sinimusta Viheroikeisto) ja hänen vaaliliittonsa virallisilla blogisivuilla viitattu AKS:n ja IKL:n perinne luovat tulkintakontekstin, jossa tervehdystä on perusteltua pitää natsitervehdyksenä.
Lehdon esittämät natsitervehdykset on todettu olevan hyvien käytöstapojen vastaisia myös Suomen eduskunnassa, jonne Lehto on saanut porttikiellon tervehdyksen esittämisen johdosta.
Tampereen yliopiston hallintojohtaja Petri Lintusen mukaan natsitervehdysten esittämiselle on nollatoleranssi myös yliopiston tiloissa.
Keskusvaalilautakunta myös päätti 1.11.2017, että mikäli Tampereen yliopiston tiloissa tai muualla otettuja edustajistovaalien markkinoinnin yhteydessä käytettyjä natsitervehdyskuvia ei ole poistettu sunnuntaihin 5.11.2017 klo 23:59 mennessä markkinointiin käytetyistä kanavista, keskusvaalilautakunta päättää Seppo Lehdon vaaleista poissulkemisesta kokouksessaan 6.11.2017. Lisäksi keskusvaalilautakunta edellytti, että edustajistovaaleihin liittyvässä mainonnassa ei jatkossa käytetä kansallissosialistista symboliikkaa vaaleista poissulkemisen uhalla.

Lehto ei ole pyynnöstä huolimatta poistanut vaalimainonnan vastaisia kuvia ja on julkaissut niitä itsestään lisää myös Tampereen yliopiston tiloissa vaalimainonnan sääntöjen ja keskusvaalilautakunnan pyynnön (24.10.2017) ja kirjallisen varoituksen (1.11.2017) vastaisesti. Ks. esim. https://twitter.com/SeppoLehto, http://rajat-kiinni-tampere.blogspot.fi/ (21.10.2017), http://sinimusta-viheroikeisto.blogspot.fi/(29.9.2017, 18.10.2017) http://sinimustaviheroikeisto.blogspot.fi/ (24.10.2017, 31.10.2017) http://mita-vittua-kysymys.blogspot.fi/(1.11.2017). Keskusvaalilautakunta pitää Lehdon vaalimainonnan sääntöjen rikkomista toistuvana ja tahallisena sekä kirjallisen varoituksen laiminlyöntiä törkeänä.

Päätöksestä valittaminen
Keskusvaalilautakunnan päätöksestä saa valittaa kuten ylioppilaskunnan pääsäännön 40§ säädetään.   
40 § Ylioppilaskunnan hallintoasiaa koskevaan päätökseen saa yliopistolain (558/2009) mukaan vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisua saa vaatia se asianosainen, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan viralliselle ilmoitustaululle tai kun asianosaista on tarvittaessa tiedotettu päätöksestä henkilökohtaisesti.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista sille toimielimelle, joka on päätöksen tehnyt. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Ylioppilaskunnan jäsenellä on myös oikeus hakea muutosta ylioppilaskunnan toimielimien päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, säännöistä taikka muista ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai että päätös on muutoin lain tai ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen. Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asiain valmistelua tai toimeenpanoa, ei kuitenkaan saa valittaa. Valitus on tehtävä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.


Lisätietoja:
Keskusvaalilautakunnan sihteeri
paasihteeri@tamy.fi

-------------------------------------------------


Keskusvaalilautakunnan päätös 1.11.2017

Ohessa Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan päätös koskien vaalimainonnan sääntöjen rikkomista:

Keskusvaalilautakunta päätti asianosaista kuultuaan antaa kirjallisen varoituksen Seppo Lehdolle keskusvaalilautakunnan vahvistamien vaalimainonnan sääntöjen rikkomisesta (vaalijärjestys 38§). Mikäli Tampereen yliopiston tiloissa tai muualla otettuja edustajistovaalien markkinoinnin yhteydessä käytettyjä natsitervehdyskuvia ei ole poistettu sunnuntaihin 5.11.2017 klo 23:59 mennessä markkinointiin käytetyistä kanavista, keskusvaalilautakunta päättää Seppo Lehdon vaaleista poissulkemisesta kokouksessaan 6.11.2017. Lisäksi keskusvaalilautakunta edellyttää, että edustajistovaaleihin liittyvässä mainonnassa ei jatkossa käytetä kansallissosialistista symboliikkaa vaaleista poissulkemisen uhalla.
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta poistaa vaalikoneessa julkaistun Lehdon natsitervehdyskuvan.
Keskusvaalilautakunta esittää perusteluinaan seuraavaa:
Keskusvaalilautakunta pitää epäuskottavana selitystä, jonka mukaan Seppo Lehdon vaalimainonnassa käyttämä tervehdys ei olisi natsitervehdys vaan tamperelainen moro-tervehdys. Lehto on julkaissut kuvan Rajat kiinni Tampere–blogissa, jossa samassa blogitekstissä on useita kuvia Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen edustajista. Kuvatekstit kuten ”Seppo Lehto ja Terhi Kiemunki osallistuivat Pohjoismaisen Vastarinnan Sananvapausmielenosoitukseen tyytyväisinä: Kansakunnan herääminen on alkanut” antavat ymmärtää, että Lehto kannattaa Pohjoismaisen vastarintaliikkeen aatepohjaa. Pohjoismainen vastarintaliike kertoo omilla sivuillaan, että se tunnustaa kansallissosialistisen maailmankatsomuksen (vastarinta.com/vastarintaliike). Myös Lehdon vaaliliiton nimi (Sinimusta Viheroikeisto) ja hänen vaaliliittonsa virallisilla blogisivuilla viitattu AKS:n ja IKL:n perinne luovat tulkintakontekstin, jossa tervehdystä on perusteltua pitää natsitervehdyksenä.
Lehdon esittämät natsitervehdykset on todettu olevan hyvien käytöstapojen vastaisia myös Suomen eduskunnassa, jonne Lehto on saanut porttikiellon tervehdyksen esittämisen johdosta.
Tampereen yliopiston hallintojohtaja Petri Lintusen mukaan natsitervehdysten esittämiselle on nollatoleranssi myös yliopiston tiloissa.
Lehto ei ole pyynnöstä huolimatta poistanut vaalimainonnan vastaisia kuvia, vaan ottanut niitä itsestään lisää Tampereen yliopiston tiloissa vaalimainonnan sääntöjen ja keskusvaalilautakunnan pyynnön (24.10.) vastaisesti. Ks. esim. https://twitter.com/SeppoLehto


Päätöksestä valittaminen
Keskusvaalilautakunnan päätöksestä saa valittaa kuten ylioppilaskunnan pääsäännön 40§ säädetään.   
40 § Ylioppilaskunnan hallintoasiaa koskevaan päätökseen saa yliopistolain (558/2009) mukaan vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisua saa vaatia se asianosainen, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan viralliselle ilmoitustaululle tai kun asianosaista on tarvittaessa tiedotettu päätöksestä henkilökohtaisesti.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista sille toimielimelle, joka on päätöksen tehnyt. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Ylioppilaskunnan jäsenellä on myös oikeus hakea muutosta ylioppilaskunnan toimielimien päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, säännöistä taikka muista ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai että päätös on muutoin lain tai ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen. Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asiain valmistelua tai toimeenpanoa, ei kuitenkaan saa valittaa. Valitus on tehtävä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.Lisätietoja:
Sanni Pietilä,
Keskusvaalilautakunnan sihteeri
paasihteeri@tamy.fiYstävällisin terveisin

--

Sanni Pietilä

Pääsihteeri
Secretary General
+ 358 50 361 2854 | paasihteeri@tamy.fi

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta
Student Union of University of Tampere

Tamy | Yliopistonkatu 60 A | 33100 Tampere
tel. (ark. 9-11 ja 12-16)
tamy@tamy.fi | www.tamy.fi


--------------------------------------

Selvityspyyntö koskien vaalimainonnan rikkomista

Sanni Pietilä
Liitteet 24.10.2017

Selvityspyyntö

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 24.10.2017 päättänyt pyytää teiltä kirjallista selvitystä vaalimainonnan sääntöjen rikkomisesta ennen asian ratkaisemista.

Keskusvaalilautakunta on antanut 31.5.2017 seuraavat ohjeet vaalimainonnalle:
Vaalimarkkinoinnissa tulee ottaa huomioon tilan ja tilaisuuden säännöt sekä hyvät käytöstavat.
Keskusvaalilautakunta varaa jokaiselle vaaliliitolle virallisen ilmoitustaulun vaalimainoksille. Näiden lisäksi vaalimainoksia levittäessä tulee ottaa huomioon tilan säännöt.
Vaalimainonnan yhteydessä ei saa tarjota mahdollisuutta äänestämiseen.
Äänestäjän valinnanvapaus tulee varmistaa kaikissa tilanteissa.
Yliopiston sähköpostin käyttösääntöjen mukaisesti ehdokkaiden, vaaliliittojen tai -renkaiden vaalimainoksia tai vaalitapahtumien mainoksia ei saa lähettää sähköpostilistoille.    
Vaaleihin liittyvistä tapahtumista saa ilmoittaa Tamyn Tapahtuu-tiedotteessa ja Tamyn tapahtumakalenterissa.
Keskusvaalilautakunnan tietoon on saatettu, että olette mainostaneet ehdokkuuttanne ensimmäisenä mainitun säännön vastaisesti julkaistuanne liitteenä olevan kuvan.
Keskusvaalilautakunta pyytää teiltä kirjallista selvitystä edellä mainitusta vaalimainonnan rikkomisesta 1.11.2017 klo 12 mennessä joko postitse osoitteeseen Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere tai sähköpostitse osoitteeseen tamy@tamy.fi. Asianosainen on vastuussa siitä, että selvitys saapuu ajoissa. Keskusvaalilautakunta myös vaatii kyseessä olevan kuvan poistamista. Mahdollisista rangaistusmuodoista päätetään vaalijärjestyksen 38§ mukaan.

Vaalijärjestyksen 38§ mukaan:
Keskusvaalilautakunta  määrää  rangaistukset  äänestäjille,  ehdokkaille,  vaaliliitoille  ja  vaalirenkaille sääntöjen  sekä  keskusvaalilautakunnan  antamien  määräysten  rikkomisesta  asianosaisia  kuultuaan.
Käytettävien   rangaistuskeinojen   suuntaviivat   on   määritettävä   samalla   kun keskusvaalilautakunta vahvistaa ohjeet ja rajoitukset vaalimainonnalle.
Keskusvaalilautakunnalla   on   oikeus   sulkea   pois   ehdokas   vaalivilpin   tai   keskusvaalilautakunnan määräysten törkeän rikkomisen johdosta.
Keskusvaalilautakunnan käytössä olevat rangaistusmuodot ovat seuraavat:
1. kirjallinen varoitus
2. ehdokkaan, vaaliliiton tai renkaan vaalimainontaa koskevat rajoitukset
3. vaaleista poissulkeminen

Lisätietoja:
Sanni Pietilä,
Keskusvaalilautakunnan sihteeri
paasihteeri@tamy.fi
Liitealue

Suomalainen Vapaussoturi <vapaussoturi@gmail.com>
Liitteet 24.10.2017

Arvon Sanni Pietilä
To: Sanni Pietilä,
Keskusvaalilautakunnan sihteeri

LIITE 2. Seppo Lehdon vastine, lehdistötiedote ja kantelu Eduskunnan Oikeusasiamiehelle

Lähettäjä Seppo Lehto
http://sinimusta-viheroikeisto.blogspot.fi
Tampere
E-mail: vapaussoturi@gmail.com

Lehdistötiedote 24.10.2017 ja tutkintapyyntö eoa-kansliaan Tamyn edustajan mahdollisesta rikollisesta vaikuttamisyrityksestä yliopistovaaleissa vaalimainontaa mielivaltaisella rajoittamispyrkimyksellä estäen

Te olette nyt rikkomassa yhdenvertaisuutta demokraattisessa Suomessa ja pyritte toimimaan kansandemokraattisen Saksan vaalilakien mukaan. Suomessa noudatetaan Suomen lakia.

Suomessa ei Tamy voi toimia vaalilakeja rikkoen mielivaltaisilla tulkinnoilla, jotka kumpuavat punaisesta kommunismi- ja kansandemokraattisesta valheesta.

Tervehtimiseni on sallittu ko tapaan jo 1992 alkaen kunta- ja eduskuntavaaleissa, ilman moitteen sijaa oikeusministeriö, eikä keskusvaalilautakunnat ole asiaan puuttuneet.

Suomen laissa ei kielletä tervehtimistä Seppo Lehdolta poissulkien sitä mikä muille, jopa eduskunnassa päätöksiä tekeville kansanedustajillekin on sallittu. Ei Trumpia tmv usa:n presidenttiehdokaita kukaan lehtineekeri lähtenyt vaalien aikaan väittämään käsi ylhäällä tervehdysten takia vaalilakien rikkomisesta.

Vaadin oikeusviranomaisilta huomautusta Tamylle vaalirauhan rikkomisesta tmv, mikäli tämä vaalirauhan häirintä jatkuu muunakin kuin vaaliesitteidemme repimisinä yliopiston vaalijulisteille tarkoitetuilta paikoilta.

Suosittelen perehtymään Suomen lakiin perusoikeuksien suojasta ja yhdenvertaisuudesta (Entinen hallitusmuoto 5 § )

Emme ole nyt DDR Merkelin Saksassa, Suomessa ei ole yhtä vainoharhaista lainsäädäntöä missä tervehtiviltä suklaajoulupukiltakin katkottu kädet.


Mitä vikaa vaalikuvassani? Tarkenna ihmeessä, niin että se täyttää Suomen lainsäädännön kaikki muotoseikat.

Vastaavia kuvia on mm rkp:n edustajasta syksyltä 2013, jyrki kataisesta, jutta urpilaisesta, timo soinista, martti ahtisaaresta, benjamin netanjahu knesset kuva alla liitteenä, jne.

Minähän olen kulttuurinrikastaja Huk ja jatkan opintojani kultuuriani rikastaen.

Huomautettakoon, että olen vaaleissa ja vaalikuvissani poseerannut vastaavasti jo vuodesta 1992 nettimarkkinoinnissani ymv vastaavissa tilanteissa, eikä asiasta ole ollut mitään virallista moittimista poliisin, syyttäjän, eikä oikeusjärjestelmän taholta, sillä Suomessa saa tervehtiä vapaasti ystävällisesti, eikä räjähteitä väkijoukkoon heitellen kuten anarkistikomut 21.10.2017 sananvapausmielenosoituksessa Tampereella tapaan.


Paavi, joulupukki, USA:n presidenttiehdokkaat viime vaaleissa Obama etc ja sen jälkeenkin Trump on tv- ja lehtikuvissa kuten kiinalaiset poliitikotkin tervehtineet samaan tapaan, joten ei kai minun tervehtimisessäni voi olla mitään vikaa, muutenhan kyse on poliittisesta syrjinnästä?

Muistutettakoon historioitsijan näkökulmasta että samoin hakaristi sisältyy mm presidentinlippuun, sankarivainajien hautakiviin, valtiollisiin korkeimpiin arvomerkkeihin.

Alla kuvia, kuvat nimetty. Paradoksaalisesti tunnettu Enbuske tv-juontojensa alussa tervehtinyt vastaavasti useasti, enkä ota tähän Kummeliparodiota mukaan lain.

Tamyvaaliehdokas Seppo Lehto
Sinimusta Viheroikeisto ehdokas
http://sinimusta-viheroikeisto.blogspot.fi

Sinimusta Viheroikeisto -ehdokasryhmä                                         31.10.2017
Tampereen Yliopiston Ylioppilaskunnan Keskusvaalilautakunta

LIITE 3. Ehdokasryhmän vastine
SELVITYS
Viitaten 24. lokakuuta 2017 lähettämäänne selvityspyyntöön, vastaamme seuraavaa.

Seppo Lehdon kuvassaan esittämä tervehdys on perinteinen tamperelainen ns. moro-tervehdys, jossa tervehtijä nostaa oikean kätensä, ja sanoo: ”s’on moro”. Kyseinen tervehdys ei Tampereella loukkaa hyviä tapoja, vaan päinvastoin osoittaa kohteliaisuutta kanssaihmistä kohtaan. Kyseisen tervehdyksen kaappaaminen poliittisen ajojahdin välineeksi epäinhimillistävänä ja demonisoivana symbolina on pahimmanlaatuista kulttuurista appropriaatiota, jollaista on kautta historian käytetty alkupäiskansojen vainoissa ja kansanmurhassa. Tuomitsemme jyrkästi moisen leimaamisen ja demonisoivan projektion Tampereen alkuperäisväestöä ja sen tapoja vastaan.

Ottaen huomioon, että edellisissä vaaleissa oli ehdolla ryhmä, joka vaalivideossaan esitti mm. huumeiden käyttöä, sidottujen ja huputettujen vankien teloittamista ja kurkun leikkaamista, tulitusta liikkuvasta autosta ja yliopistomme Linna-rakennuksen tuhoamisen räjähteillä ilman, että keskusvaalilautakunta olisi puuttunut kyseiseen ryhmittymän kampanjointiin hyviä käytöstapoja rikkovana, ja puuttui näissä vaaleissa yksinkertaiseen tervehdykseen, joudumme jatkamaan kampanjointiamme sen olettamuksen pohjalta, että keskusvaalilautakunta väärinkäyttää valtaansa toteuttaakseen poliittisesti värittynyttä äärivasemmistolaista vainoa ehdokasryhmämme liberaaleja yksilönvapautta korostavia ja aidosti ympäristöasioihin kantaan ottavaa ideologiaa vastaan.

Koska on oletettavissa, että keskusvaalilautakunta harjoittaa näissä vaaleissa poliittiseen mielipiteeseen perustuvaa laitonta syrjintää, joudumme vetämään pois ilmoittamamme tekniset avustajat vaalien toimittamisesta, jotta he eivät joutuisi tahtomattaan osallisiksi ja avunantajiksi keskusvaalilautakunnan mahdollisesti harjoittamaan rikolliseen syrjintään.

Tuomme myös keskusvaalilautakunnan tietoon hyvien tapojen vastaisena kampanjointina Sitoutumattomien Yhtyeiskuntatieteilijöiden Päätalon mainospaikalla olevan suoraan ehdokkaaseemme kohdistuvat hyvien tapojen vastaisen kampanjoinnin, jota äärivasemmistolaiset järjestelmällisesti samoin sanoin kohdistavat ehdokkaaseemme myös verbaalisesti. Kuva on liitetiedostona. Vaalijulisteemme on myös tätä kirjoittaessa tuhottu yhteensä 19 kertaa, ja kerran vaalijulisteemme oli Pinnissä korvattu äärivasemmiston sananvapaudenvastaista mielenosoitusta mainostavalla julisteella, mikä on osoitus laajemmasta syrjivästä ilmapiiristä yliopistollamme.


Olli Heikkilä
Seppo Lehto

Yhteenveto

Vihreiden somali Jama Jama halusi minusta vastaavia kuvia pari vuotta sitten, kuvat otettu hänen kamerallaan seuralaisensa kuvaamana. Kuvia aiheesta knessetissä, eduskunnassa jne ohessa vain näytteeksi:LIITE 6.

Tamyn keskusvaalilautakunnan päätös koskien Seppo Lehdon oikaisuvaatimusta

Seppo Lehto on tehnyt oikaisuvaatimuksen keskusvaalilautakunnalle 13.11.2017. Hän vaatii keskusvaalilautakunnan päätöstä poissulkemisestaan edustajistovaaleista mitätöitäväksi sekä käytyjen vaalien tulosta mitätöitäväksi ja uusia vaaleja järjestettäväksi.

Keskusvaalilautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta on yliopistolain 46§:n mukainen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnalla on lailla säädetyt tehtävät ja sen ylintä päätösvaltaa käyttää joka toinen vuosi vaaleilla valittava edustajisto. Ylioppilaskunnan vaaleihin ei sovelleta vaalilakia (ks. 714/1998 1 §), vaan ylioppilaskunnan vaaleista määrätään ylioppilaskunnan vaalijärjestyksellä.

Keskusvaalilautakunta on menetellyt Lehdon kohdalla noudattaen vaalijärjestystä. Vaalijärjestyksen 9§ mukaan ”Keskusvaalilautakunnan tulee vähintään neljäkymmentä (40) päivää ennen vaaleja ilmoittaa ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja, mikäli mahdollista, ylioppilaskunnan julkaisemassa lehdessä sekä verkkosivuilla paikka, missä keskusvaalilautakunnalle jätettävät asiakirjat vastaanotetaan. Keskusvaalilautakunta julkaisee samalla vahvistamansa ohjeet ja rajoitukset vaalimainonnalle edellä mainitulla tavalla.”

Keskusvaalilautakunta on julkaissut vaalikuulutuksen ja vaalimainonnan ohjeet ja rajoitukset 1.6.2017 ilmoitustaulullaan, verkkosivuillaan ja sähköpostilistoillaan. Lisäksi mainonnan säännöistä on muistutettu jokaista ehdokasta 4.10.2017, kun ehdokasyhdistelmän vahvistaminen tiedotettiin ehdokkaille.

Vaalijärjestyksen 38§ mukaan:
Keskusvaalilautakunta määrää rangaistukset äänestäjille, ehdokkaille, vaaliliitoille ja vaalirenkaille sääntöjen sekä keskusvaalilautakunnan antamien määräysten rikkomisesta asianosaisia kuultuaan. Käytettävien rangaistuskeinojen suuntaviivat on määritettävä samalla kun keskusvaalilautakunta vahvistaa ohjeet ja rajoitukset vaalimainonnalle. Keskusvaalilautakunnalla on oikeus sulkea pois ehdokas vaalivilpin tai keskusvaalilautakunnan määräysten törkeän rikkomisen johdosta.
Keskusvaalilautakunnan käytössä olevat rangaistusmuodot ovat seuraavat:
1. kirjallinen varoitus
2. ehdokkaan, vaaliliiton tai renkaan vaalimainontaa koskevat rajoitukset
3. vaaleista poissulkeminen.

Keskusvaalilautakunta on toiminut 38§ mukaisesti. Asianosaista kuultiin ennen rangaistuksen määräämistä. Kirjallinen selvitys pyydettiin 24.10.2017 ja saatiin keskusvaalilautakunnan kokoukseen 1.11.2017. Keskusvaalilautakunta piti epäuskottavana selitystä, jonka mukaan asianosainen ei olisi tehnyt natsitervehdystä vaan tamperelaisen morotervehdyksen. Antamassaan päätöksessä asianosaiselle tuotiin tiedoksi, että mikäli hän ei noudata keskusvaalilautakunnan määräyksiä, keskusvaalilautakunta päättää hänen vaaleista sulkemisestaan.

Keskusvaalilautakunta päätti sulkea Lehdon pois vaaleista 6.11.2017, sillä hän oli törkeällä tavalla toistuvasti rikkonut keskusvaalilautakunnan määräyksiä. Lehto jatkoi kirjallisen varoituksen jälkeen vaalimainonnan sääntöjen rikkomista eikä poistanut vaalimainonnan sääntöjen vastaisia kuvia vaalimainontaan käytetyistä kanavistaan. Keskusvaalilautakunnan mukaan myös rikkomus eli natsitervehdyksen esittäminen on luonteeltaan törkeä.

Jokaista ehdokasta on kohdeltu tasapuolisesti Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa  2017. Ne ehdokkaat, jotka ovat noudattaneet vaalijärjestyksen ja keskusvaalilautakunnan määräyksiä, ovat saaneet olla ehdolla ja ne ehdokkaat, jotka eivät ole, on poissuljettu vaaleista.
Tampereella 20.11.2017

Keskusvaalilautakunnan puolesta,
Sanni Pietilä
Keskusvaalilautakunnan sihteeri
paasihteeri@tamy.fi
Ylioppilaskunnan pääsäännön mukaan:
40 § Ylioppilaskunnan hallintoasiaa koskevaan päätökseen saa yliopistolain (558/2009) mukaan vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisua saa vaatia se asianosainen, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan viralliselle ilmoitustaululle tai kun asianosaista on tarvittaessa tiedotettu päätöksestä henkilökohtaisesti.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista sille toimielimelle, joka on päätöksen tehnyt. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.
Ylioppilaskunnan jäsenellä on myös oikeus hakea muutosta ylioppilaskunnan toimielimien päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, säännöistä taikka muista ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai että päätös on muutoin lain tai ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen. Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asiain valmistelua tai toimeenpanoa, ei kuitenkaan saa valittaa. Valitus on tehtävä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.Ystävällisin terveisin

--

Sanni Pietilä

Pääsihteeri
Secretary General
+ 358 50 361 2854 | paasihteeri@tamy.fi

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta
Student Union of University of Tampere

Tamy | Yliopistonkatu 60 A | 33100 Tampere
tel. (ark. 9-11 ja 12-16)

tamy@tamy.fi | www.tamy.fi